กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE  Curriculum  Online :  CHECO) "
Calendar