กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓
Calendar