กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “EdPEx Implementation and Gap Analysis ระดับส่วนงาน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๒

 
Calendar