กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN - QA Assessor training ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Calendar