กิจกรรม

กรกฎาคม 2562

    คำกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar