กิจกรรม

เมษายน 2562

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลของ ABEST21 Accredited

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลของ ABEST21 Accredited
และรางวัลมาตรฐานดีเด่นด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Curriculum Development to meet the needs of the school’s stakeholders) จาก ABEST21
Calendar