กิจกรรม

เมษายน 2562

    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar