กิจกรรม

เมษายน 2562

    งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กร ตามระบบ EdPEx

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ Leadership ในการบริหารองค์กร ตามระบบ EdPEx ”
Calendar