กิจกรรม

มีนาคม 2562

    ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรม Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx”
Calendar