กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์ 

 
Calendar