กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya,

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม “ การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ”  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya, Chonburi
Calendar