กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2562

    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม “ การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ” ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar