กิจกรรม

มกราคม 2562

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

การประชุมวิชาการระดับชาติโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการโดยมุ่งหวังเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ ภายใต้ประเด็นหลัก “รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ยุค Disruption” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

 
Calendar