กิจกรรม

ธันวาคม 2561

    คัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน ๓ รายชื่อ

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar