กิจกรรม

ธันวาคม 2561

    ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้สนใจรับชมบันทึกเทปการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

         ประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้สนใจ สามารถรับชมบันทึกเทปการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๘ ตอน ดังนี้

ตอนที่1

ตอนที่2

ตอนที่3

ตอนที่4

ตอนที่5

ตอนที่6

ตอนที่7

ตอนที่8

Calendar