กิจกรรม

กันยายน 2561

    FRESHMEN OF BUU 2018

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

              กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานโครงการประกวดดาว - เดือน ( Freshmen of BUU 2018)
เพื่อคัดเลือกนิสิต ชั้นปีที่ ๑ ที่ชนะการประกวดเป็นเฟรชชี่บอยและเฟรชชี่เกิร์ล ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนนิสิตช่วยในการประชาสัมพันธ์
ถึงเอกลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมงาน สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ นายทิวัตถ์ โสภณ หมายเลข B15 (กะทิ) จากคณะโลจิสติกส์ และ นางสาวธีติมา เจนศิริศักดิ์ G14 (เพลงพิณ) จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับมอบรางวัลจากอาจารย์เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม            พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง เชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง ๒ คน                        ที่ได้รับตำแหน่ง ดาวและเดือนมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ภาพและผลการประกวดโดย:  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา)

 
Calendar