กิจกรรม

กันยายน 2561

    การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

        สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณาเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ในฐานะผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานอธิการบดีเบื้องต้น
ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการประเมินครั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กรีฑา ธรรมคัมภีร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน ดร.จันทร์พร
พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร. เวธกา กลิ่นวิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และนางพิศมัย น้ำจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๙๐๓ และ๙๐๒ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 
Calendar