กิจกรรม

กันยายน 2561

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับดีเด่น เหรียญทอง ระดับสูง

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับดีเด่น เหรียญทอง (ระดับสูงสุด) พร้อมถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท   ในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยได้รับรางวัลจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในงานประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  (ข้อมูลและภาพโดย:  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

Calendar