กิจกรรม

สิงหาคม 2561

    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และคณะโลจิสติกส์ ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองกิจการนิสิตและองค์การนิสิต ได้จัดประกวดพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับผล
การประกวดพานไหว้ครู แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประเภทสร้างสรรค์ คณะที่ชนะเลิศได้แก่ คณะโลจิสติกส์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และประเภทสวยงาม คณะที่ชนะเลิศ ได้แก่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยผู้ที่ชนะการประกวด
ทั้ง ๖ คณะ ได้รับถ้วยรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒๐๑ ชั้น ๒ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา (ช้อมูลผลการประกวด:  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา)
Calendar