กิจกรรม

สิงหาคม 2561

    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

        มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองกิจการนิสิตและองค์การนิสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต
ได้แสดงความนอบน้อมตัวเป็นลูกศิษย์ ลูกเทาทอง แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และเพื่อให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู การจัดงานครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน
ในพิธีพร้อมทั้งกล่าวโอวาทอวยพรนิสิต สำหรับผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒๐๑ ชั้น ๒ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar