กิจกรรม

สิงหาคม 2561

    พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

         คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพฺิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศล และแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา อีกทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการมีจริยธรรมและคุณธรรมแก่ผู้่เข้าร่วมพิธี เพื่อประจักษ์และตระหนักในคุณค่าพร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมพิธีมีทัศนคติที่ดีต่อการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับท้องถิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ญาติผู้อุทิศร่างกาย ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และนิสิต เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
Calendar