กิจกรรม

สิงหาคม 2561

    พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

                  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพฺิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ใหักับผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศล และแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา อีกทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการมีจริยธรรมและคุณธรรมแก่นิสิต และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา การจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธิี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ญาติผู้อุทิศร่างกาย ผู้จิตศรัทธาทั่วไป และนิสิต เ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 
Calendar