กิจกรรม

เมษายน 2561

    หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการกฤษฎีกา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

                 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)หารือข้อกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหามายังคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเรื่องการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกจากตำแหน่งตามมาตรา 17(9)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้

สามารถคลิกเพื่อดูเอกสารดังนี้
Calendar