กิจกรรม

มีนาคม 2561

    คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar