กิจกรรม

มกราคม 2561

    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอัญมณี

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar