กิจกรรม

ธันวาคม 2560

    แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ อีกตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar