กิจกรรม

กรกฎาคม 2561

    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิททยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และคณะบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Korean Studies Thai Studies in ASEAN" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร.0-3810-2322

 
Calendar