กิจกรรม

พฤศจิกายน 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง นายเสถียร ปุรณะวิทย์ เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี




Calendar