กิจกรรม

พฤศจิกายน 2560

    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar