กิจกรรม

มกราคม 2561

    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

                                                                -ร่าง-
                                        ช่วงเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
                                อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 


Calendar