กิจกรรม

ตุลาคม 2560

    ตื้นตันสุดหัวใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี เข้ากราบพระบรมศพฯ ถึง ๙ ครั้ง

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar