กิจกรรม

ตุลาคม 2560

    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar