กิจกรรม

สิงหาคม 2560

    การเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

                 ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาพนักงาน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๖

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาพนักงานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงานโดย

มีรายละเอียดดังนี้
Calendar