กิจกรรม

กรกฎาคม 2560

    อบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่น ๒

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1499230340.jpg
Calendar