กิจกรรม

พฤษภาคม 2560

    บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  รวมถึงพัฒนากระบวนการแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรและเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar