กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar