กิจกรรม

เมษายน 2560

    โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๐

     เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การมีกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม: โครงการทำบุญสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar