กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2560

    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนวัดป่าประดู่” จังหวัดระยอง

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “โรงเรียนวัดป่าประดู่” จังหวัดระยอง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริงที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นกิจกรรมการบรรยายและศึกษา “กุ้งเต้นบูรพา” และหอยชนิดต่างๆ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ค้นพบ “กุ้งเต้นบูรพา” กุ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลก) และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์กายภาพ/ ชีวภาพ อีกทั้งมีฐานตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าฐานกิจกรรม และสนุกสนานกับการทดลอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]

 
 
 Calendar