สัมมนา

สิงหาคม 2561

    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar