สัมมนา

กุมภาพันธ์ 2561

    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ”

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

 

 
Calendar