สัมมนา

ธันวาคม 2565

    ม.บูรพา... พัฒนาบุคลากร..เพิ่มสมรรถนะในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา... พัฒนาบุคลากร..เพิ่มสมรรถนะในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

ในโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 

**************************************************************************************************************

 

      มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม “การพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม PJ 301   ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีนางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุษณากร ทาวะรมย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาเป็นวิทยากรบรรยายฯและวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้คำนึงการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นศาสตร์เฉพาะทาง  และเป็นแนวทางตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการเพิ่มสมรรถนะในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพและส่งเสริมให้การทำงานประจำมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไป

(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 

 
Calendar