สัมมนา

ธันวาคม 2565

    ม.บูรพา ผนึกกำลัง...ระดมความคิดเห็น...พัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา ผนึกกำลัง..“ ระดมความคิดเห็น...พัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว ”

ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว”

**************************************************************************************************************

 

        มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองแผนงาน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว” ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากรวิทยาเขตสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะเวโล โฮเต็ล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มพ์ แทร๊ค จังหวัดสระแก้ว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย กล่าวรายงานโครงการฯ และนำเสนอกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว จากนั้นได้มีการจัดทำ Workshop โดยทีมผู้บริหาร และกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร กับบุคลากรวิทยาเขตสระแก้ว โดย นายอัครวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ และทีมงาน

       ทั้งนี้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขต สระแก้ว” ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางหรือทิศทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขต สระแก้ว แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรวิทยาเขตสระแก้ว อีกทั้งยังมี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการสร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในการพัฒนา วิทยาเขตสระแก้วให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมรับมือกับสถาการณ์ใหม่ๆที่ จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย

(ภาพ: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

 
Calendar