สัมมนา

ธันวาคม 2565

    ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

**************************************************************************************************************

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ให้กับพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรสังกัดกองบริหารและทรัพยากรบุคคล และสังกัดกองบริหารการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “แนะนำมหาวิทยาลัย” “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” “บทบาทหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย” “จรรยาบรรณและวินัย” “เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ” “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” และ “การประเมินผลของพนักงานมหาวิทยาลัย”
      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทาง การบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน รวมถึงสิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ที่พนักงานใหม่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
 
       อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ อันจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามสภาวะการณ์ของโลกในปัจจุบันได้
 
(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 

 
Calendar