สัมมนา

ตุลาคม 2565

    ม.บูรพา...รับมือ..จัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา...รับมือ..จัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ University and Faculty Management Integrating with Strategy

and Performance: เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

(Value Enhancement & Value Creation)

**************************************************************************************************************

         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองแผนงาน จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ University and Faculty Management Integrating with Strategy and Performance: เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาส เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มต่อองค์กร (Value Enhancement & Value Creation) ให้กับผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทาทอง ๑ ชั้น ๒ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย กล่าวรายงานโครงการฯ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย “กรอบแนวคิด หลักการ กลไก และกระบวนการบริหารความเสี่ยง” รวมถึงจัดทำ Workshop เกี่ยวกับ การค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงและโอกาสสำคัญการกำหนด Risk Appetite การกำหนด Leading KRI ให้สอดคล้องกับ Risk Appetite / KPI ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk and Internal Control เครื่องมือและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง เคล็ดลับการกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง Review Key Identified Risk & Risk Assessment Risk Response

             ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ โอกาส หรือความน่าจะเป็น หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดก่อนหรือหลังการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือการดำเนินการตามกลยุทธ์    ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การเงิน หรือการบริหารจัดการ ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้เห็นความสำคัญของการวางแผนการบริหารความเสี่ยงนี้ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย

(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)
Calendar