สัมมนา

มิถุนายน 2565

    BUU Research Camp ปั้นฝันนักวิจัยก้าวไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

BUU Research Camp

"ปั้นฝันนักวิจัยก้าวไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น"

**************************************************************************************************************

     

      มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ Buu Research Camp “ปั้นฝันนักวิจัยก้าวไปสู่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น” เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย อัยยะ ปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯคร้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และร่วมมือกัน ดำเนินการวิจัยในอนาคตได้ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้บริหารงานวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย และนักวิจัยต่างส่วนงาน รวมถึง โครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดจากโครงการอบรมหลักสูตร : BUU Research Sandbox รุ่นที่ ๑ อีกด้วย

       อธิการดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การผลิตผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (Research and Citation) เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถก้าวขึ้นไปยังอันดับที่สูงขึ้น โดยนักวิจัยจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัย การเตรียมความพร้อมนักวิจัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานวิจัย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเส้นทางการเป็นนักวิจัยคุณภาพที่มีผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในรูปแบบของการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ในระดับนานาชาติ หรือการสร้างผลกระทบในเชิงพาณิชย์จากงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้แก่นักวิจัยและสร้างรากฐานงานวิจัยที่เข้มแข็งให้กับประชาคมวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านในครั้งนี้ จะสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และร่วมดำเนินการวิจัยในอนาคตได้ อีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้บริหารงานวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย และนักวิจัยต่างส่วนงานได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตร : BUU Research Sandbox รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 และ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้แก่นักวิจัยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาคมวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เกิดการต่อยอดจากโครงการอบรมหลักสูตร : BUU Research Sandbox รุ่นที่ 1 ไปสู่การบูรณาการข้ามศาสตร์ในการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา ให้นักวิจัยสามารถหาทุนวิจัยในการทำงานวิจัย สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนต่าง ๆ การเขียนผลงานวิจัยเผยแพร่เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนาชาติและนำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นโดยการเพิ่มการผลิตผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (Research and Citation) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดโครงการปั้นฝันนักวิจัย (BUU Research Camp) เพื่อการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ในโครงการฯได้มีกิจกรรมภายใน อาทิ การบรรยาย หัวข้อ "นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยการอภิปราย ในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมของนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อการบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงมีการอภิปราย และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง Top down policy กับ Bottom up opinion" โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา จากนัั้น จัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มนักวิจัยร่วมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบูรณาการพร้อมทั้ง นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept proposal) และรับฟังข้อเสนอแนะ ดำเนินรายการโดย ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย

 

 
Calendar