สัมมนา

มิถุนายน 2565

    ม.บูรพา...จัดประชุม...ระดมความคิดเห็น...ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา...จัดประชุม...“ระดมความคิดเห็น...ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี”

ในโครงการวิจัยย่อยที่ ๗  “ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน : ภาคตะะวันออก

**************************************************************************************************************

       มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  จัดประชุม “ระดมความคิดเห็น..ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” ในโครงการวิจัยย่อยที่ ๗ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน : ภาคตะะวันออก เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)  โดยมี   รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยะสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย กล่าวรายงานโครงการฯและชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามบริบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการตามนโยบายของรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม กลุ่มนักวิจัยและผู้ประสานแผนงานวิจัยการจัดการขยะฯ กลุ่มนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข กลุ่มพยาบาลวิชาชีพเทศบาลเมืองแสนสุข กลุ่มนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลเมืองหนองปรือ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

        สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ดร.ศิริทัศน์ เขตตานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพงานวิจัย ได้นำเสนอการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมทำกิจกรรม Workshop ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของแต่ละองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และร่วมกันระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะสำหรับร่าง Standard Operation Procedure (SOP) รวมถึงการนำไปเป็นโมเดลต้นแบบด้วย

         ทั้งนี้ปัญหาของขยะมูลฝอยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่นับวันจะยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น อันจะส่งผลต่อสุขภาพและสุขลักษณะอนามัยของประชาชนไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอยดังกล่าว จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุก ภาคส่วนในเขตภาคตะวันออก จัดโครงการวิจัยย่อยที่ ๗ “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน : ภาคตะะวันออก เพื่อมาร่วมกันช่วยแก้ไขจำนวนของปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนา  แนวทางการบริหารจัดการขยะ สภาพปัญหาของการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และปลายทาง รวมถึงได้ถอดบทเรียนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ของการบริหารจัดการขยะจังหวัดในเขตตะวันออกทุกระดับ อีกทั้งมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะให้เกิดความเหมาะสมตามขนาด และบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ด้วยความร่วมมือทางการวิจัยภายใต้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก

        ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองบ้านให้อยู่ดีมีสุข ไม่ว่าทุกปัญหาของประชาชนหรือทุกประเด็นปัญหาจะได้รับการแก้ไขและคลี่คลายไปได้ด้วยดีจากความร่วมแรงร่วมใจที่ทรงพลังของภาคีเครือข่ายจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด อันจะส่งผลให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ก้าวหน้า พัฒนา ทันต่อสถานการณ์โลกต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 
Calendar