สัมมนา

เมษายน 2565

    คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา...นำทีมผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการอบรมสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานต้องได้รับ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา...นำทีมผู้ปฏิบัติงาน

เข้าร่วมโครงการอบรมสิทธิประกันสังคม “สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานต้องได้รับ”           

*******************************************************************************************************************

           มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดโครงการอบรมสิทธิประกันสังคม “สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานต้องได้รับ” (รูปแบบออนไลน์) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ และนางเอื้อมพร ศิริธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภาพนักงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นพิธีกรดำเนินการอบรมฯ พร้อมด้วยดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมผู้ปฏิบัติงานคณะฯเข้าร่วมอบรมฯ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทธิพร สมศักดิ์ นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของคนทำงาน

       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน โดยจะให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประกันสังคม ที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งได้รับความรู้จากกองทุนทดแทนเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แทนนายจ้าง หรือผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย จนเป็นเหตุต้องหยุดงาน สูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ ตาย หรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ดังนั้นสิทธิประโยชน์อันพึงได้ที่กล่าวมานี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendar