สัมมนา

เมษายน 2565

    ม.บูรพา...คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของ...ผู้ปฏิบัติงาน ม.บูรพา จัดโครงการอบรมสิทธิประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานต้องได้รับ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา...คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของ...ผู้ปฏิบัติงาน ม.บูรพา

จัดโครงการอบรมสิทธิประกันสังคม“สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานต้องได้รับ”

******************************************************************************************************************* 

       มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดโครงการอบรมสิทธิประกันสังคม “สิทธิประโยชน์ที่คนทำงานต้องได้รับ” ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีนางเอื้อมพร ศิริธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภาพนักงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจาก นางเบ็ญจวรรณ คำด้วง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมของคนทำงาน

        ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน โดยจะให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประกันสังคม ที่พึงจะได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งได้รับความรู้จากกองทุนทดแทนเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง แทนนายจ้าง หรือผู้มีสิทธิ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย จนเป็นเหตุต้องหยุดงาน สูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพ ตาย หรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง ดังนั้นสิทธิประโยชน์อันพึงได้ที่กล่าวมานี้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้างสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนต่อไป

 
Calendar