สัมมนา

เมษายน 2565

    ธรรมะ...กับการทำงาน...สานสัมพันธ์กันอย่างไร ในโครงการอบรม ธรรมะกับทำงาน งานก็ได้ ใจเป็นสุข

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ธรรมะ...กับการทำงาน...สานสัมพันธ์กันอย่างไร

ในโครงการอบรม “ธรรมะกับทำงาน "งานก็ได้ ใจเป็นสุข"

**********************************************************************************************************************

       

     มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม เรื่อง “ธรรมะ กับทำงาน "งานก็ได้ ใจเป็นโสุข" ให้กับผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangout Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายขันทอง วิชาเดช อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหาร แนวพุทธ การครองตน การครองคน ครองงาน และการครองสุข”

      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีว่า ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาและที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา เกิดความเครียด ความกังวล และความห่วงใยต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้ รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบ ต่อการทำงานได้ ดังนั้นธรรมะหรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งจรรโลงใจมนุษย์โลก ทำให้เกิดความสบายใจ ใจเป็นสุข และคลายกังวลได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้อบอุ่น และสามัคคีกันได้ ไม่ว่าจะทำงานเป็นทีมหรือทำงานเดี่ยวก็ตาม อีกทั้งจะได้ผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน จะทำให้พบความสุขในการทำงาน และประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานรวมถึงชีวิตส่วนตัว อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้

 

 

 

 
Calendar