สัมมนา

มีนาคม 2565

    ม.บูรพา... คำนึง.. สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของผู้ปฏิบัติงาน

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา..คำนึง..“สิทธิประโยชน์ประกันสังคมของผู้ปฏิบัติงาน

จัดโครงการอบรม “สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรรู้”

****************************************************************

       มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม เรื่อง “สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรรู้” ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้กับผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangout Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางสิริวรรณ แสงอุไร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุรีย์ มณฑา ข้าราชการบำนาญนักวิชาการประกันสังคม อดีตหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม (สาขาสามพราน) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มาบรรยาย ในครั้งที่ ๑ เรื่อง “กองทุนประกันสังคม” และสำหรับครั้งที่ ๒ ได้รับเกียรติจาก นักวิชาการแรงงานชำนาญ สำนักงานแรงงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี มาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “กองทุนเงินทดแทน”

        มหาวิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ของประกันสังคม ที่พึงควรได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) รวมถึงได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม และแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกันสังคมต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendar