สัมมนา

กรกฎาคม 2563

    ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ เปิดรับสมัครแล้ว การอบรม Talent Mobility รุ่นที่ 3

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 
 
กลับมาแล้วการอบรม Talent Mobility รุ่นที่ 3

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรการศึกษา
เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563
***************************************
ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/SyCD3ASGFw5d2qFD6
 
หรือลงทะเบียน ผ่าน QR Code
 
***************************************
รับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น
โทร 038-102287
E-mail: tloubibuu@gmail.com
ชั้น 5 ห้อง 503 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

“โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเคลื่อนย้ายอาจารย์นักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนทุนดำเนินโครงการร่วมกบภาคเอกชน"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calendar