สัมมนา

ตุลาคม 2561

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎี IRT ด้วยโปรแกรม Mplus

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

 

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar